Kişisel Verilerin Korunması

İnternet sitemizi (indirvideoizle.com) ziyaretçi olarak kullanmanız durumunda, tarafınıza ait herhangi bir kişisel veri toplanmamakta ve işlenmemektedir. Sitemizde üyelik sistemi olmadığından ziyaretçilerimiz sitemizi anonim olarak kullanmaktadırlar.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

6698 sayılı KVK’ya göre, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi ise veri işleyen olarak tanımlanmıştır.

indirvideoizle.com kendisine ait internet sitelerinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İnternet sitemizde üyelik sistemi bulunmadığı için şahsınıza ait ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, adres bilgileri, e-posta adresi vb. kişisel verileriniz, herhangi bir şekilde toplanmamakta veya işlenmektedir. Bunun dışında site içerisindeki kişisel tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, ilgi alanınız vb. kişisel verileriniz;

  • Hizmetimiz dahilinde hangi içerikleri hangi sıklıkla görüntülediğinizi tespit ederek; hizmetlerimizi, beğenileriniz, alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmek,
  • Talep etmeniz halide sizlere öneriler ve kısayollar sunabilmek,
  • İnternet sitelerimizde yer alan reklamların, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmesini sağlamak,
  • Reklam ve hizmetlerin etki ve erişimini ölçebilmek ve ölçüm sistemlerimizi geliştirebilmek,
  • Hesapları ve hareketleri doğrulamaya yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak,
  • Konum bilgisine sahip olduğumuzda, hizmetlerimizden beklediğiniz verimi arttırılabilmek,
  • Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşulları, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitenizin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
  • indirvideoizle.com’un ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi ve Kurumlar ile Aktarılma Amaçları

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK kapsamında istisnai hükümler saklı olmak kaydıyla, açık rızanız olmadan aktarılamaz.

Kişisel verileriniz (site içerisindeki davranış, ilgi alanı, kişisel tercih vb.), yukarıda sayılan işlenme amaçları ile beraber, hizmetlerimizi sağlamamız ve iyileştirmemiz amacıyla; internet sitelerimiz içinde ve dışında ilginizi çekecek reklamların gösterilmesinin sağlanması için reklam verenler, reklam ajansları, medya planlama kuruluşları, ölçüm kuruluşları ve analiz kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Ayrıca, hizmetlerimizi kullanan ya da hizmetlerimizle entegre olan üçüncü şahıs uygulamaları, internet siteleri ya da diğer hizmet sağlayıcıları da, bunları kullanmanız halinde, kişisel verileriniz ve paylaşımlarınız hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Açık rızanız olmadığı sürece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişi ve kuruluşlarla, anonim şekilde istatistik bilgileri paylaşılabilmekte ancak kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, indirvideoizle.com’un yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilgilinin açık rızasının alınması şartına dayanılarak ve ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı yükümlülükleri doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz (site içerisindeki davranış, ilgi alanı, kişisel tercih vb.), indirvideoizle.com’a ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çerez, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı KVK uyarınca indirvideoizle.com’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenene kadar, yazılı olarak indirvideoizle.com’a iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.